ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សិប្បកម្មនីងបូមីលយ៉ាធីខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

លេខ ៨៨ ភូមិមីយ៉ាឌូសង្កាត់ស៊ីផូស្រុកហ្សេនហៃននីងបូខេត្តហ្សេជាំងប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

៨៦-១៣៩៨៩៣៨១៩៥៥

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យៈ ៨ ព្រឹកដល់ ១០ យប់

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?